Declaració accesibilitat

Itaca Nova

Itaca Nova s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.itacanova.com/

Situació de compliment
Aquest lloc web és plenament conforme amb l’RD 1112/2018.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 14/09/2023

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per mitjans propis.

Observacions i dades de contacte
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent correu electrònic: info@itacanova.com

Pot presentar:

  • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
    • o continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
    • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Itaca Nova.

Procediment d’aplicació
Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital , així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.