Política de privacitat

Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de dades personals d’alumnes de centre, dels seus pares o tutors legals i els drets que els reconeix la normativa vigent. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça de el centre.

Un. Manifesta que les dades facilitades, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament és ITACA SÓN ESPANYOLET S.L., amb CIF B57288680 (en endavant El Centre) i amb domicili en C / Son Espanyolet 3, 07014 de Palma (Illes Balears), info@itacanova.com

Quina informació personal tractem?

 • Tramitació de la matrícula al centre.
  • Què dades tractem: Dades identificatives i dades de salut de l’alumne. Dades identificatives i de contacte dels pares o tutors.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): L’execució del contracte o mesures precontractuals associades a la matriculació de l’alumne per a la seva assistència a el centre.
   El tractament de les dades de salut es basa en l’execució del contracte, sent habilitat el tractament mitjançant el consentiment explícit de el pare / la mare / tutor en facilitar les dades al centre.
 • La Gestió Escolar, que inclou la gestió docent dels alumnes, la coordinació i seguiment de les seves activitats a l’escoleta i l’atenció a necessitats de salut o altres necessitats especials de l’alumne que ens hagin estat comunicades pels pares / mares o tutors.
  • Què dades tractem: Dades identificatives i dades de salut de l’alumne. Dades derivats de les activitats realitzades a l’escoleta.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): L’execució del contracte de prestació dels serveis de l’escoleta.
   El tractament de les dades de salut es basa en l’execució del contracte, sent habilitat el tractament mitjançant el consentiment explícit de el pare / la mare / tutor en facilitar les dades a el centre.
 • Gestió administrativa i econòmica de l’escoleta, que inclou la gestió de la comptabilitat, la facturació dels serveis i la gestió de cobrament, que es realitza mitjançant domiciliació bancària i que suposa la comunicació de les dades necessàries per a aquesta domiciliació, únicament amb aquesta finalitat, a l’entitat bancària amb la qual treballem.
  • Què dades tractem: Dades identificatives, dades de serveis prestats, compte corrent (IBAN) de pare / mare o tutor legal.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): L’execució del contracte de prestació dels serveis de l’escoleta i el compliment de les nostres obligacions legals en matèria fiscal i comptable.
   La comunicació de les dades a l’entitat bancària per al càrrec de rebuts es basa en el seu consentiment manifestat a través de la signatura del document SEPA.
 • La realització de fotografies i vídeos que farem servir per:
  Compartir amb els pares / mares o tutors perquè coneguin les activitats de l’alumne juntament amb els seus companys al centre.
  Publicar en les xarxes socials de l’escoleta. Aquesta publicació es farà ocultant els rostres dels nens.
  Publicar a la web del centre.
  Incloure en el Bloc privat de centre, amb accés restringit als pares / mares / tutors dels nens.
  Mostra algunes de les fotografies en murals o elements decoratius de l’escoleta.
  Disposar d’un arxiu històric dels alumnes que han passat pel centre en imatges.

  • Què dades tractem: Dades identificatives, incloent la imatge i / o la veu de l’alumnat
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): El consentiment prestat. Vostè pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense que aquesta retirada afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Remetre comunicacions informatives del centre al tel. mòbil, mitjançant WhatsApp o al correu electrònic indicats en el document de matrícula.
  • Què dades tractem: Dades identificatives i de contacte dels pares / mares / tutors. Dades relatives a les activitats de l’alumne, incloses fotografies i vídeos.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): L’execució del contracte de prestació dels serveis de l’escoleta.
 • La comunicació de les dades de matrícula a la Conselleria d’Educació a través de sistema GESTIB
  • Què dades tractem: Dades identificatives i acadèmics (curs) de l’alumnat.
   Dades identificatives i de contacte de mare / pare / tutor.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): Compliment d’obligació legal establerta en la normativa autonòmica que regula el funcionament dels centres educatius reconeguts.
 • La comunicació dels imports facturats a Hisenda.
  • Què dades tractem: Dades identificatives de pares / mares / tutors als que es facturen els serveis i dades de les transaccions econòmiques relatives al pagament de les quotes de l’escoleta.
  • Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): Compliment d’obligacions legals en matèria fiscal.
 • L’atenció necessària en cas d’accident o indisposició de l’alumne, que suposarà comunicació de dades a l’assegurança d’accidents en cas de requerir atenció sanitària.
  • Què dades tractem: Dades identificatives i dades de salut de l’alumne.
   Amb quina legitimació (base jurídica del tractament): L’execució del contracte, sent habilitat el tractament de dades de salut per ser necessari per protegir els interessos vitals de l’alumne.

Quant de temps conservarem les seves dades?
De manera general conservem les dades recollides mentre es mantingui la condició d’alumne de centre i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En concret:

 • Les dades utilitzades per a la tramitació de la matrícula i els generats durant la gestió administrativa i comptable de l’escoleta dels conservem aplicant els criteris vigents en cada moment per a la conservació de la informació amb transcendència fiscal.
 • Les dades de salut dels alumnes que hagi estat necessari tractar per prestar la deguda atenció, es conservaran mentre l’alumne estigui matriculat al centre.
 • Les dades generades per la gestió docent de l’alumne es conserven fins al moment en què l’alumne abandona el centre.
 • Pot ser que les fotografies i vídeos realitzats es conservin en el nostre arxiu històric si així ho ha consentit el pare / mare / tutor de l’alumne. En cas contrari, es conserven fins al final del curs en què l’alumne abandona el centre.
 • Les dades relatives a accidents o indisposicions que van requerir assistència amb cobertura de l’assegurança de l’escoleta, es conserven fins al final de cada curs.

A qui podem comunicar les seves dades?
Es realitzen les comunicacions de dades que s’han exposat en l’apartat “Quina informació personal tractem?”, i que resumim a continuació:

 • Comuniquem les dades de l’alumne i dels pares / mares / tutors a la Conselleria d’Educació. Som un centre educatiu reconegut per aquesta administració i estem obligats a registrar els alumnes que atenem perquè el seu pas pel nostre centre formi part del seu historial educatiu
 • Comuniquem les dades de les quotes mensuals satisfetes a Hisenda. (Model 233.) Es tracta d’una comunicació a què estem obligats per la normativa fiscal vigent.
 • Comuniquem les dades de l’alumne a l’assegurança d’accidents en cas de sinistre que requereixi atenció mèdica sota la cobertura de l’assegurança.

Quins són els seus drets?
Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. L’informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals li reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que l’identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en: https://www.aepd.es/